Algemene voorwaarden

Op alle contracten tussen Jaklin Riegelmann & Co GmbH en zijn klanten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.
 1. Zorgvuldigheidsplicht van Jaklin Riegelmann & Co GmbH
  Jaklin Riegelmann & Co GmbH zal zijn klant tijdens alle fases van de koop of overdracht van eigendoms- of gebruiksrechten ondersteunen. Dit geldt uitdrukkelijk en in het bijzonder ook voor de periode na de eventuele ondertekening van een wettelijk bindend voorlopig koopcontract en tot aan de vastlegging van de notariële koopakte.
 2. Zorgvuldigheidsplicht van de klant
  De klant is verplicht Jaklin Riegelmann & Co GmbH op de hoogte te stellen van alle noodzakelijke informatie voor de juiste tenuitvoerlegging van het bemiddelingscontract. De klant is eveneens verplicht om te controleren dat deze informatie correct is en niet misleidend. Rechten van derden mogen niet geschonden worden.
 3. Communicatie van voorafgaande kennis
  Indien de klant bij het gebruik maken van de diensten van Jaklin Riegelmann & Co GmbH al op de hoogte is van een voorafgaande gelegenheid om een notarieel koopcontract af te sluiten, inbegrepen de bereidheid van de andere partij een zodanig contract aan te gaan, dan is hij verplicht dit onmiddellijk aan Jaklin Riegelmann & Co GmbH te melden.
 4. Vertrouwelijkheid
  De klant is ervan op de hoogte dat alle documenten en informatie die hij met betrekking tot het bemiddelingscontract van Jaklin Riegelmann & Co GmbH heeft gekregen, inbegrepen alle brochures, wettelijk beschermd zijn en niet aan derden mogen worden doorgegeven.
 5. Ontstaan van het recht op provisie van Jaklin Riegelmann & Co GmbH / informatieplicht van de klant
  1. Doel van het bemiddelingscontract is het bewerkstelligen van een wettelijk bindend voorlopig koopcontract, en/of een notarieel koopcontract voor de koop of verkoop van een onroerend goed. Jaklin Riegelmann & Co GmbH krijgt recht op provisie wanneer een voorlopig koopcontract tot stand is gekomen tussen de klant en een door Jaklin Riegelmann & Co GmbH bemiddelde of geïntroduceerde derde. Indien de bemiddelde of geïntroduceerde klant afziet van een voorlopig koopcontract dan ontstaat het recht op provisie bij het sluiten van het notariële koopcontract.
  2. De klant is verplicht het sluiten van een voorlopig koopcontract onmiddellijk aan Jaklin Riegelmann & Co GmbH te melden en informatie te bieden over de inhoud van het voorlopig koopcontract of van het notariële koopcontract met het oog op de berekening van de provisie. De klant is verplicht op aanvraag van Jaklin Riegelmann & Co GmbH een eenvoudig afschrift van het voorlopig koopcontract of van het notariële koopcontract te verstrekken.
  3. In het geval dat overeenkomstig het navolgende punt 13 (Toepasbaar recht, bevoegde rechterlijke instantie), de Italiaanse wet van toepassing is, dan zal art. 1758 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk niet gelden.
 6. Dubbele bemiddeling
  Jaklin Riegelmann & Co GmbH heeft het recht ook in opdracht van de andere partij van het voorlopige koopcontract of van het notariële koopcontract te handelen mits er zich geen belangenstrijd voordoet. Jaklin Riegelmann & Co GmbH zal zich aan een strenge onpartijdigheid houden.
 7. Gebruik en bescherming van gegevens
  1. De klant staat toe dat, in het kader van de afwikkeling van een bemiddelingscontract, de gegevens die betrekking hebben op de contractuele verbintenis op gegevensdragers worden opgeslagen. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is eveneens gerechtigd deze gegevens aan derden door te geven, voorzover dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van het bemiddelingscontract. Jaklin Riegelmann & Co GmbH zal bij de verwerking van persoonsgegevens de wettelijke voorschriften navolgen. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van kracht, die op de website van Jaklin Riegelmann & Co GmbH vermeld wordt.
  2. Ingeval Jaklin Riegelmann & Co GmbH gegevens van klanten zonder verwijzing naar personen behandelt, (d.w.z. buiten de reikwijdte van de vigerende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming), dan zijn de doelstellingen omtrent de gegevensbehandeling van kracht, vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming en in deze algemene voorwaarden. De klant staat uitdrukkelijk toe dat Jaklin Riegelmann & Co GmbH deze gegevens mag verwerken voor de aangegeven doelstellingen. Dit houdt o.a. in, bij wijze van voorbeeld, het opslaan van gemeenschappelijke gegevens met betrekking tot onroerende goederen (b.v. beschrijving, maten, locatie, vraagprijs, foto's, video's, plattegronden) in elektronische databanken en, in het kader van een zoek- of bemiddelingsopdracht, de publicatie daarvan op digitale of gedrukte media.
  3. Ingeval voor de behandeling van de persoonsgegevens de uitdrukkelijke toestemming van de klant vereist is, en de klant deze niet op een andere wijze mededeelt, verklaart hij zijn toestemming als volgt:
 8. Toestemmingsverklaring
  1. Ingeval voor de verwerking van mijn persoonsgegevens door Jaklin Riegelmann & Co GmbH mijn toestemming wordt vereist, ga ik ermee akkoord dat Jaklin Riegelmann & Co GmbH de gegevens, die ik voor dit specifieke geval heb verstrekt, mag verwerken voor de afwikkeling van de door mij toegewezen opdracht. Ik kan deze toestemming aan Jaklin Riegelmann & Co GmbH te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
  2. In het kader van een zakelijke relatie met Jaklin Riegelmann & Co GmbH kan de situatie zich voordoen dat Jaklin Riegelmann & Co GmbH voor de afwikkeling van het contract mijn persoonsgegevens doorgeeft aan personen of bedrijven die bij deze afwikkeling zijn betrokken (b.v. notarissen, advocaten, accountants, belastingconsulenten, technici, financiële instellingen). Ingeval van samenwerkingen en zoekopdrachten kunnen deze gegevens eventueel ook ter beschikking worden gesteld aan geselecteerde bedrijven of bemiddelaars. Ik ga ermee akkoord dat deze verspreiding van mijn gegevens ook plaats kan vinden wanneer deze personen of bedrijven in een derde land gevestigd zijn buiten het toepassingsgebied van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Hieraan zijn risico's verbonden, in het bijzonder indien in het derde land geen passend niveau van gegevensbescherming van kracht is en het niet mogelijk is de rechten van de betrokkene te laten gelden. Ik ben mij van deze risico's inzake de bescherming van mijn persoonsgegevens bewust. Ik kan deze toestemming aan Jaklin Riegelmann & Co GmbH te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
 9. Aansprakelijkheid van Jaklin Riegelmann & Co GmbH
  1. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is niet aansprakelijk voor gederfde winst, indirecte schade of gevolgschade door defecten.
  2. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is niet aansprakelijk voor informatie die hij van derden heeft verkregen en die hij gebruikt voor de tenuitvoerlegging van het bemiddelingscontract, en in het bijzonder qua nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en juistheid van deze informatie. Dit geldt ook voor de verwerking van de door derden verstrekte gegevens die Jaklin Riegelmann & Co GmbH gebruikt voor het eventuele voorlopige koopcontract of de notariële koopakte.
  3. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en juistheid van informatie die zij zelf heeft nagezocht of die haar door derden werd verschaft voor de tenuitvoerlegging van het bemiddelingscontract.
  4. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen die gebruikt worden voor b.v. door haar opgestelde brochures, en van andere informatie die zij met betrekking tot een bemiddelingscontract aan derden doorgeeft.
  5. De uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van Jaklin Riegelmann & Co GmbH in de zin van de voorgaande punten a), b), c) of d) geldt niet in het geval van schade die veroorzaakt wordt door ernstige nalatigheid of opzet van Jaklin Riegelmann & Co GmbH of van haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers, en evenmin voor schade aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door nalatig plichtsverzuim van Jaklin Riegelmann & Co GmbH of van haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. De bovengenoemde disclaimer van aansprakelijkheid is evenmin van kracht indien Jaklin Riegelmann & Co GmbH of haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers, met opzet of uit nalatigheid de fundamentele contractuele verplichtingen niet nakomen of indien Jaklin Riegelmann & Co GmbH aansprakelijk is volgens dwingend recht.
 10. Herroepingsrecht voor consumenten
  1. U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De bedenktijd van veertien dagen loopt vanaf de datum van het contract. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Jaklin Riegelmann & Co GmbH, Ohmstraße 15, 80802 München, Duitsland, tel. +49 89 41615939-0, fax +49 89 41615939-9, e-mail: , door middel van een ondubbelzinnige verklaring (b.v. per post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over uw beslissing dit contract op te zeggen. Hiervoor kunt u het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Met het oog op de opzegtermijn is het eenvoudigweg voldoende ons vòòr de vervaldatum te berichten dat u heeft besloten dit contract op te zeggen.
  2. Indien u dit contract herroept zijn wij verplicht u alle betalingen die we van u hebben ontvangen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het herroepingsbericht, terug te geven. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als dat van de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geen enkel geval kunnen voor deze teruggave extra kosten worden berekend. Ingeval u heeft verzocht dat de dienstverleningen tijdens de bedenktijd zouden beginnen, dan bent u verplicht ons een redelijk bedrag te betalen, al naar gelang de diensten die reeds werden verleend tot aan de berichtgeving van de herroeping, in verhouding met het totale bedrag dat voor de diensten in het contract werd bepaald.
  Standaardformulier voor herroeping in PDF formaat
  Einde van de herroepingsvoorwaarden.
 11. Duur van het bemiddelingscontract
  Het bemiddelingscontract wordt gesloten voor onbepaalde duur. Het kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van veertien dagen en met ingang aan het einde van de maand. Opzeggen moet schriftelijk worden gedaan. Het bemiddelingscontract eindigt bovendien ten laatste met het sluiten van het notariële koopcontract.
 12. Witwascontrole
  We informeren de klant dat Jaklin Riegelmann & Co GmbH volgens de witwaswetgeving verplicht is haar klanten te identificeren. Wanneer een bemiddelingscontract tot stand komt tussen de klant en Jaklin Riegelmann & Co GmbH dan is de klant verplicht alle nodige informatie en documenten voor de witwascontrole ter beschikking te stellen.
 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechterlijke instantie
  1. Wanneer het gaat om een indicatie of bemiddeling bij een voorlopig koopcontract of een notariële koopakte van een onroerend goed dat buiten het grondgebied van de Italiaanse Republiek ligt, dan zijn de volgende bepalingen van kracht:
   1. Op het bemiddelingscontract wordt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland toegepast, met uitsluiting van eventuele tegenstrijdige normen.
   2. Plaats van uitvoering van alle verplichtingen en aanspraken die uit de contractuele relatie voortvloeien is München, Duitsland. Ingeval beide partijen van het contract bedrijven zijn in de zin van § 14, BGB (Duits burgerlijk wetboek), dan wordt afgesproken dat de bevoegde rechtbank uitsluitend die van München, Duitsland is.
  2. Wanneer het gaat om een indicatie of bemiddeling bij een voorlopig koopcontract of een notariële koopakte van een onroerend goed dat in het grondgebied van de Italiaanse Republiek ligt, dan zijn de volgende bepalingen van kracht:
   1. Op het bemiddelingscontract wordt uitsluitend het recht van de Italiaanse Republiek toegepast, met uitsluiting van eventuele tegenstrijdige normen.
   2. Plaats van uitvoering van alle verplichtingen en aanspraken die uit de contractuele relatie voortvloeien is Lana (BZ), Italië. De bevoegde rechtbank is die van Bolzano. Behoudens de normen van de Consumentencode (wetgevend besluit van 6.9.2005 n. 206).
Terug naar boven