Gebruiksvoorwaarden

Jaklin Riegelmann & Co GmbH is een internationaal opererende onderneming voor de marketing van onroerend goed en bijbehorende ondernemingen met hoofdzetel in München. De zakelijke activiteiten voor onze klanten zijn gebaseerd op een vertrouwensrelatie, zowel in ons werk als in de door ons verstrekte informatie. Bovendien kunnen onze klanten erop rekenen dat wij ons werk altijd met commerciële zorgvuldigheid uitvoeren. Jaklin Riegelmann & Co GmbH exploiteert deze website zodanig dat particulieren en bedrijven (hierna gezamenlijk "gebruikers") de informatie gebruiken voor het zoeken naar onroerend goed (hierna "objecten"). Daarom gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik, de toepassing en de toegang tot deze website en voor onze verdere bemiddelingsactiviteiten:
 1. Inhoud en informatie
  1. Alle informatie over objecten op deze website is gebaseerd op informatie van derden die Jaklin Riegelmann & Co GmbH de opdracht hebben gegeven de betreffende objecten te vermarkten. Dit betekent dat de betreffende informatie, inhoud of afbeeldingen van de objecten te allen tijde gewijzigd, aangevuld of geactualiseerd kunnen worden. Daarom aanvaardt Jaklin Riegelmann & Co GmbH geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie op de hier aangeboden website. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie op deze website geen kwaliteitsgarantie of verbintenis inhoudt.
  2. De informatie op deze website mag door de gebruikers niet worden gebruikt voor hun eigen marketing van de hier gepresenteerde objecten of voor de introductie van een geïnteresseerde bij de desbetreffende contractpartner. Bovendien mag de informatie op deze website niet worden verspreid op websites van derden. Indien een gebruiker dit overtreedt, is hij verplicht Jaklin Riegelmann & Co GmbH de daaruit ontstane schade te vergoeden.
 2. Auteursrecht en handelsmerk
  1. Jaklin Riegelmann & Co GmbH streeft ernaar in alle publicaties, in het bijzonder in onroerendgoedbrochures, de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen en zelf gemaakte of vergunningvrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
  2. Alle op deze website genoemde en eventueel door derden beschermde logo's, merken en handelsnamen zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merken- en aanduidingsrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Uit de loutere vermelding kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door de rechten van derden worden beschermd.
  3. Het auteursrecht voor gepubliceerde, door Jaklin Riegelmann & Co GmbH gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten blijft uitsluitend bij Jaklin Riegelmann & Co GmbH. Vermenigvuldiging of gebruik van afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jaklin Riegelmann & Co GmbH niet toegestaan.
 3. Opmerking voor bedrijven in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)
  Voor zover de gebruiker van deze website een onderneming is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), en het gebruik plaatsvindt in het kader van zijn zakelijke en commerciële activiteiten, stemmen de partijen in met de uitsluiting van § 312 i, lid 1 p. 1 tot 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Deze bepaling geldt niet voor consumenten.
 4. Bemiddelingscontract
  Jaklin Riegelmann & Co GmbH stuurt de gebruiker een vastgoedbrochure met de bijbehorende vergoeding en de bijbehorende algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden bevatten de wettelijk voorgeschreven informatie voor consumenten, in het bijzonder een mededeling over het herroepingsrecht. Pas na het sluiten van het bemiddelingscontract zal Jaklin Riegelmann & Co GmbH diensten verlenen voor de introductie en/of bemiddeling van een object voor de betreffende gebruiker.
 5. Bekendmaking van reeds bestaande kennis
  Indien de gebruiker van deze website reeds kennis heeft van een op deze website weergegeven object of van de betreffende contractpartner, is hij verplicht Jaklin Riegelmann & Co GmbH onmiddellijk, uiterlijk bij het sluiten van de bemiddelingscontract, hiervan op de hoogte te stellen. Anders is de gebruiker verplicht de schade te vergoeden die Jaklin Riegelmann & Co GmbH lijdt door het niet melden van deze kennis.
 6. Vertrouwelijkheid
  De gebruiker is ervan op de hoogte dat alle documenten en informatie die hij met betrekking tot het bemiddelingscontract van Jaklin Riegelmann & Co GmbH heeft gekregen, inbegrepen alle brochures, wettelijk beschermd zijn en niet aan derden mogen worden doorgegeven.
 7. Aansprakelijkheid van Jaklin Riegelmann & Co GmbH
  1. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is niet aansprakelijk voor gederfde winst, indirecte schade of gevolgschade door defecten.
  2. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is niet aansprakelijk voor informatie die hij van derden heeft verkregen en die hij gebruikt voor de tenuitvoerlegging van het bemiddelingscontract, en in het bijzonder qua nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en juistheid van deze informatie. Dit geldt ook voor de verwerking van de door derden verstrekte gegevens die Jaklin Riegelmann & Co GmbH gebruikt voor het eventuele voorlopige koopcontract of de notariële koopakte.
  3. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en juistheid van informatie die zij zelf heeft nagezocht of die haar door derden werd verschaft voor de tenuitvoerlegging van het bemiddelingscontract.
  4. Jaklin Riegelmann & Co GmbH is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen die gebruikt worden voor b.v. door haar opgestelde brochures, en van andere informatie die zij met betrekking tot een bemiddelingscontract aan derden doorgeeft.
  5. De uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van Jaklin Riegelmann & Co GmbH in de zin van de voorgaande punten a), b), c) of d) geldt niet in het geval van schade die veroorzaakt wordt door ernstige nalatigheid of opzet van Jaklin Riegelmann & Co GmbH of van haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers, en evenmin voor schade aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door nalatig plichtsverzuim van Jaklin Riegelmann & Co GmbH of van haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. De bovengenoemde disclaimer van aansprakelijkheid is evenmin van kracht indien Jaklin Riegelmann & Co GmbH of haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers, met opzet of uit nalatigheid de fundamentele contractuele verplichtingen niet nakomen of indien Jaklin Riegelmann & Co GmbH aansprakelijk is volgens dwingend recht.
 8. Witwascontrole
  We informeren de gebruiker dat Jaklin Riegelmann & Co GmbH volgens de witwaswetgeving verplicht is haar klanten te identificeren. Wanneer een bemiddelingscontract tot stand komt tussen de gebruiker en Jaklin Riegelmann & Co GmbH dan is de gebruiker verplicht alle nodige informatie en documenten voor de witwascontrole ter beschikking te stellen.
 9. Slotbepalingen
  1. Op de gebruiksvoorwaarden van deze website is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake collisie. Als bevoegde rechtbank wordt München overeengekomen, voor zover beide contractanten ondernemingen zijn in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
  2. Indien de bepalingen van het schriftelijke bemiddelingscontract tussen de gebruiker en Jaklin Riegelmann & Co GmbH van de bovenstaande regelingen afwijken, komen Jaklin Riegelmann & Co GmbH en de gebruiker overeen dat het schriftelijke bemiddelingscontract en de bijlagen altijd voorrang hebben.
  3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden volgens het geldende recht ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar zou zijn, wordt deze bepaling geacht uit de gebruiksvoorwaarden van deze website te zijn geschrapt en heeft zij verder geen invloed op de effectiviteit of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, voor zover zij qua betekenis en doel van de overige bepalingen kan worden gescheiden.
Terug naar boven