Verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming heeft betrekking op de verwerking van gegevens door Jaklin Riegelmann & Co GmbH als verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor de gegevensbescherming van de onderneming
  Jaklin Riegelmann & Co GmbH, Ohmstraße 15, 80802 München, Duitsland.
  Tel.: +49 89 41615939-0, Fax: +49 89 41615939-9, e-mail:
  Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor de bescherming van bedrijfsgegevens aan te stellen.
 2. De verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan
  1. Wanneer u onze website bezoekt:
   U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Voor een bezoek aan onze website hoeft u zich niet eerst aan te melden. Door onze website te gebruiken verklaart u zich echter akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruik van zoals hieronder beschreven. Hierbij worden voor statistische doeleinden gegevens op onze server opgeslagen, zoals de opgevraagde pagina's of de namen van de opgevraagde bestanden, uw IP-adres en de datum en het tijdstip ervan.
   Deze gegevens zullen door ons voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
   1. om te garanderen dat de verbinding met onze website zonder problemen verloopt;
   2. om een eenvoudig gebruik van onze website te garanderen;
   3. voor analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit, en
   4. voor andere administratieve doeleinden.
   De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid. 1, p. 1, onder f, AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om conclusies over u persoonlijk te trekken. Wij gebruiken daarnaast ook cookies wanneer u onze website bezoekt. Nadere toelichting hierover vindt u onder punt 4 van deze verklaring gegevensbescherming.
  2. Wanneer u het contactformulier gebruikt:
   Als u vragen van welke aard dan ook heeft, kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier dat u op onze website vindt. In dat geval moet er een geldig e-mailadres worden opgegeven, zodat wij weten van wie het verzoek afkomstig is en erop kunnen reageren. Indien u meer gedetailleerde informatie wenst te ontvangen over afzonderlijke onroerende goederen of ondernemingen hebben wij uw volledige contactgegevens nodig (naam, adres, e-mailadres). Andere informatie kan vrijwillig worden doorgegeven. Voor communicatie met ons worden uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw volledige contactgegevens verwerkt op basis van de toestemming die u vrijwillig heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, p. 1, onder a, AVG. In het geval van een verzoek om meer gedetailleerde informatie over afzonderlijke onroerende goederen of ondernemingen, zijn uw contactgegevens ook nodig ten behoeve van precontractuele procedures overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1, onder b, AVG.
   De persoonsgegevens die wij hebben verzameld voor het gebruik van het contactformulier zullen worden gewist nadat uw verzoek is afgehandeld.
  3. Daarnaast, in het kader van het opnemen van contact:
   Verwerken wij uw persoonsgegevens bovendien alleen als u ons die informatie vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt en dus uw toestemming geeft. Indien er geen dwingende redenen zijn in verband met een zakelijke relatie, kunt u uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde schriftelijk intrekken. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is op grond van wettelijke bepalingen of van overheidswege. De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, vindt plaats in overeenstemming met uw vrijwillige toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1, onder a, AVG.
   De persoonsgegevens die wij hebben verzameld, zullen worden gewist nadat uw verzoek is afgehandeld.
  4. In het kader van een zakelijke relatie:
   Wij zullen uw persoonsgegevens ook verwerken in het kader van een zakelijke relatie met u, zowel indien u via ons een onroerend goed of onderneming wenst te verkopen als indien u belangstelling heeft om via ons een onroerend goed of onderneming te kopen.
   Bij het beoordelen en opnemen van een onroerend goed of onderneming in onze portefeuille zullen wij, indien van toepassing, ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
   1. fiscale code (in het geval van Italiaanse onroerende goederen en ondernemingen);
   2. eerdere notariële koopakten;
   3. kopie van paspoort of identiteitskaart;
   4. burgerlijke staat, huwelijksvermogensstelsel en, in voorkomend geval, geboortenaam, evenals
   5. in het geval van personen- of kapitaalvennootschappen als eigenaars van onroerende goederen of ondernemingen, naam, rechtsvorm, adres van de statutaire zetel of het hoofdfiliaal, uittreksel uit het handels- of coöperatieregister, kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en van de aandeelhouders/vennoten, jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen.
   Wij slaan deze gegevens op in een door ons beheerde databank. Het gebruik van deze gegevens zal in eerste instantie beperkt blijven tot communicatiedoeleinden en, in het kader van een zoek- of bemiddelingsopdracht, tot het opstellen van offertes en het taxeren van onroerende goederen en ondernemingen. In het geval van voorlopige contracten en notariële koopakten zullen deze gegevens door de contractpartijen in de documenten kunnen worden geraadpleegd en, indien nodig, ter beschikking worden gesteld van daartoe aangewezen personen of ondernemingen (bv. notarissen, advocaten, accountants, bouwkundig ingenieurs, financiële instellingen), overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, en voor boekhoudkundige doeleinden worden gebruikt. In het geval van samenwerkingen en zoekopdrachten kunnen deze gegevens ook ter beschikking worden gesteld van geselecteerde agentschappen en makelaars. Bovendien zijn wij overeenkomstig de huidige anti-witwaswetgeving verplicht een register bij te houden van alle transacties.
   Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van contractuele overeenkomsten met u in overeenstemming met art. 6, lid. 1, p. 1, onder b, AVG.
   Indien de hierboven genoemde personen of ondernemingen in derde landen zijn gevestigd die buiten het toepassingsgebied van de AVG vallen, zal de overdracht plaatsvinden overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1, onder a, AVG, in overeenstemming met uw vrijwillige toestemming.
   Wij zullen persoonsgegevens die in overeenstemming met paragraaf d zijn verwerkt, wissen zodra er niet langer een legitiem belang bestaat voor de verwerking ervan (bijv. voor het bestuderen van mogelijke contractuele aanspraken; dit is een legitiem belang in overeenstemming met art. 6, lid 1, p. 1, onder f, AVG) en als wij niet verplicht zijn om de gegevens te bewaren in overeenstemming met de van toepassing zijnde bedrijfs- en belastingwetgeving (art. 6, lid 1, p. 1, onder c, AVG). Deze verplichting om gegevens te bewaren blijft gedurende nog eens tien jaar na het einde van de contractuele overeenkomst gelden. Daarom zullen wij persoonsgegevens, die overeenkomstig paragraaf d) zijn verwerkt, na het verstrijken van deze termijn wissen.
 3. Gegevensoverdracht
  Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de hierboven en hieronder genoemde doeleinden.
  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven:
  1. indien u, in individuele gevallen, heeft ingestemd met een dergelijke overdracht overeenkomstig artikel 6, lid 1, p. 1, onder a, AVG;
  2. indien de overdracht noodzakelijk is voor de behartiging, uitoefening of verdediging van rechten overeenkomstig artikel 6, lid 1, p. 1, onder f, AVG en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft bij het niet-overdragen van uw gegevens;
  3. indien er een wettelijke verplichting tot overdracht is overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c, AVG, en
  4. dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele overeenkomsten met u overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1, onder b, AVG.
 4. Cookies
  Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dat zijn tekstbestanden waarmee, tijdens het gebruik van onze website, specifieke informatie over de gebruiker in de terminal van de gebruiker kan worden opgeslagen. Wij maken gebruik van functionele cookies om de taal die u heeft gekozen en de geografische filter die u heeft geselecteerd op te slaan en om deze instellingen op andere pagina's beschikbaar te maken. Functionele cookies worden 30 dagen na de laatste wijziging automatisch uit uw internetbrowser verwijderd en kunnen door u op elk moment handmatig worden gewist. Bovendien zullen deze gegevens niet rechtstreeks met u persoonlijk in verband worden gebracht. Wanneer u het niet eens bent met deze instelling, kunt u deze in uw browserinstellingen deactiveren en zo het opslaan van cookies weigeren.
  De door middel van cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de verklaarde doeleinden om onze rechtmatige belangen te beschermen overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1, onder f, AVG.
  De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U heeft echter de mogelijkheid om uw browser zo te configureren dat er geen cookies worden opgeslagen of dat er een waarschuwing verschijnt telkens wanneer er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Door de cookies volledig uit te schakelen kan het echter zijn dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.
 5. Rechten van de betrokkene
  U heeft het recht:
  1. overeenkomstig art.15, AVG, om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt met name informatie opvragen over het doel van de verwerking, de categorie van verwerkte persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de voorziene bewaartermijn, het bestaan van een recht van rectificatie, schrapping, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
  2. overeenkomstig art. 16, AVG, om de onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, te vragen;
  3. overeenkomstig artikel 17, AVG, om de schrapping van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken, indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van uw recht op meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
  4. overeenkomstig art.18, AVG, om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, u het wissen van de gegevens weigert en wij de gegevens niet langer nodig hebben, ondanks het feit dat u de gegevens nodig heeft om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te beschermen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21. AVG;
  5. overeenkomstig art. 20, AVG, om uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te vragen;
  6. overeenkomstig art. 7, lid 3, AVG, om uw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit impliceert dat wij in de toekomst niet langer gemachtigd zullen zijn om de verwerking op basis van deze toestemming voort te zetten; en
  7. overeenkomstig artikel 77, AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Over het algemeen kunt u zich hiervoor wenden tot het toezichthoudend orgaan in uw gewone woonplaats, op uw werkplek of het hoofdkantoor van onze onderneming.
 6. Recht van bezwaar
  Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f, AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 21, AVG wanneer er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar dat door ons zonder vermelding van een bijzondere situatie zal worden verwezenlijkt.
  Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op intrekken van toestemming of van bezwaar, volstaat het een e-mail te sturen naar:
 7. Doorgeven naar derde landen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens die in de vorige hoofdstukken zijn opgesomd normaal binnen de EU. In individuele gevallen worden zij doorgegeven aan derde landen. Dit gebeurt op basis van een door u gegeven toestemming overeenkomstig art. 49, lid 1, p. 1, onder a, AVG.
 8. Gegevensbescherming
  Op onze website maken wij gebruik de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste niveau van encryptie dat door uw browser wordt ondersteund. Dat is normaal gesproken een 256-bits encryptie. Als uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, zullen wij in plaats daarvan gebruikmaken van 128-bits v3 technologie. Aan de hand van het sleutel- of hangslotsymbool dat door uw browser wordt weergegeven, kunt u zien of een afzonderlijke pagina van onze website versleuteld wordt verzonden.
  Bovendien gebruiken wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.
 9. Bijwerken en wijzigen van deze verklaring gegevensbescherming
  Deze verklaring gegevensbescherming is momenteel van kracht en dateert van mei 2021.
  Als gevolg van de ontwikkeling van onze website en onze voorstellen of als gevolg van wijzigingen in de wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen. De huidige verklaring gegevensbescherming kan te allen tijde op onze website worden ingezien en afgedrukt.
Terug naar boven